СНГ

 Maryna Trepova
Maryna Trepova Partner in Ukraine and CIS
Viktoriya Kravchenko
Viktoriya KravchenkoTrainer in Ukraine and CIS
Evgeny Kamashev
Evgeny KamashevTrainer in Ukraine and CIS
Valentyna Melnyk
Valentyna MelnykTrainer in Ukraine and CIS